یوناس حسن خمیری. عکس از سکانپیکس

یوناس حسن خمیری و نامەاش بە بیاتریس آسک وزیر دادگستری

نویسندە و نمایشنامەنویس یوناس حسن خمیری نیز بە حوزەی بحث انتقادی از پروژەی موسوم بە رەوا وارد شد. او در یک نامەی سرگشادە بە بیاتریس آسک وزیر دادگستری کە در روزنامەی داگنز نیهتر چاپ شد از او خواست تا پوست و تجربیات خود را با وی تاق بزند.


 در هفتەهای اخیر کنترل پلیس مرزی و جستجو برای شناسایی پناهندەگان غیرقانونی در سوئد مورد انتقاد شدید واقع شدە و بە بحث‌های گستردەای دامن زدە است. متن نامەی یوناس حسن خمیری نیز واکنشی‌ست بە پاسخ روز سەشنبەی گذشتەی بیاتریس آسک در پارلمان سوئد بە انتقادات در مورد این  پروژە.

خمیری از جملە چنین می‌نویسد:
"برای ٢٤ ساعت بدن‌های همدیگر را قرض می‌کنیم. ابتدا من بە بدن تو وارد می‌شوم تا بتوانم این حس را بفهمم کە زندگی بە عنوان یک زن در یک جهان سیاسی مردسالارانە چگونە است. سپس تو پوست مرا قرض کن تا بفهمی وقتی بە خیابان می‌آیی و بە یک ایستگاە زیرزمینی مترو  سرازیر می‌شوی، یا در یک مرکز خرید پلیسی را می‌بینی کە قانون را در کنار خود دارد، و مجاز است بە تو نزدیک شود و از تو بخواهد بی‌گناهیت را بە او ثابت کنی، چە خاطراتی را در تو زندە می‌کند."
و در پایان با یک جملەی ضربەآسا، نامەی خود را بە پایان می‌برد: "حال دیگر می‌توانی بروی"!

نامەی خمیری روز چهارشنبە بازتاب بسیار فراوانی داشت و در سایت‌های اجتماعی چون فیسبوک هزاران کمنتار متفاوت بە دنبال آورد. تنها چند ساعتی پس از انتشار نامە در نسخەی اینترنتی روزنامەی داگنزنیهتر، بیش از دویست هزار بار بازنشر شد.

یوناس حسن خمیری پیشتر نیز مقالە و کتاب‌‌هایی در مورد راسیسم و حس خودمتهم بینی بە دلیل رنگ پوست بە چاپ رساندە کە با استقبال بی‌نظیری روبرو شدەاند. سال گذشتە رمان او بە نام "بە برادرانم زنگ می‌زنم" چاپ شد کە اکنون بە صورت نمایش درآمدە و در حال اجراست.

منشی مطبوعاتی وزیر دادگستری اعلام کردە کە یاتریس آسک نامەی سرگشادەی خمیری را خواندە، و آن را "مهم و قابل تامل" می‌داند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".