سندها از انتقال اطلاعات محرمانە توسط کارل بیلد بە آمریکائی‌ها می‌گویند

بە موجب گزارش‌های سیاسی محرمانەای کە روزنامەی آفتون‌بلادت بە آنها دسترسی پیدا کردە کارل بیلد وزیر امور خارجەی سوئد از حزب مدرات در دهەی ٨٠ میلادی از مذاکرات داخلی و محرمانەی حکومت سوئد بە آمریکاییها اطلاعات می‌دادە است. اطلاعاتی کە سپس بە سازمان امنیت آمریکا، سیا دادە می‌شد.

در پاییز سال ١٩٧٦ دولت سوئد مذاکرات کاملا محرمانەای را در محل پارلمان انجام داد. محرمانەبودن این مذاکرات بە گونەای بود کە حتی یازدە روز بعد، رهبر حزب مرکز از گفتگو با روزنامەی آفتون بلادت در این مورد قاطعانە سرباز زد و مذاکرات را کاملا محرمانە توصیف کرد. اما همان روز سفیر آمریکا در سوئد، داوید اس سمیث گزارشی پیرامون این مذاکرات را بە هنری کیسینجر وزیر وقت امور خارجەی کشور خود ارسال کرد. او این اطلاعات را از طریق رونالد ای. وودز نمایندە کشورش از کارل بیلد ٢٧ سالە کە آن هنگام معاون و داماد رهبر وقت حزب مدرات، یوستا بومان بود دریافت کردە بود.

کارل بیلد در گزارش خود بە آمریکاییان از شکل ائتلاف آتی سەگانەی احزاب راست، دیدگاە هر کدام از آن‌ها پیرامون انرژی هستەای و نیز چگونگی برگزاری یک رفراندوم، اطلاعات دادە بود. اطلاعاتی کە پیش از مردم سوئد بە مقامات دولتی آمریکا گزارش شد و بە دلیل اهمیت آن بلافاصلە بە سازمان اطلاعات آمریکا، سیا، منتقل گردید.

رهبران هر دو حزب مرکز (Thorbjörn Fälldin) و لیبرال مردم (Per Ahlmark) بە خوبی بە یاد می‌آورند کە کارل بیلد بە هنگام مذاکرات در محل پارلمان نشستە بود. هر دو نیز گفتگوهای آن روز را کاملا محرمانە توصیف می‌کنند. آن هم نە تنها برای کشورهای بیگانە بلکە برای اعضای هر سە حزب هم. پر آلمارک می‌گوید ما با دقت مواظب بودیم کە این اخبار بە هیچ وجە بە بیرون درز نکند. و اگر می‌دانستم کە کارل بیلد رفتە و وراجی کردە، سخت عصبانی می‌شدم. او می‌گوید پاسی از مذاکرات گذشتە بود تا مشخص شد کە شکل ائتلاف ما چگونە خواهد بود. و حتی اینکە آیا این مذاکرات بە نتیجە می‌رسند و می‌توانیم دولت تشکیل دهیم نیز مسجل نبود. و اینکە یک ائتلاف سەگانە تشکیل خواهیم داد. فیلدین تاکید می‌کند کە در آن نشست توافق شد کە هیچ کدام از ما این اطلاعات را حتی برای آگاهی عمومی نیز درز ندهیم. و این یک عهدشکنی است کە انجام شدە.

هنگامی کە آفتوبلادت اطلاعات دادە شدە بە آمریکائیان توسط کارل بیلد را بە او نشان داد و دلیل را پرسید او گفت: اطلاعات دادەشدە همگی سوختە و دست دو هستند و حتی در روزنامەها نیز منتشر شدە بودند. او همین را در بلاگ خود می‌نویسد. روزنامەی آفتونبلادت می‌نویسد اما این‌گونە نیست کە بیلد می‌نویسد. بە روزنامەها هرگز خبری در مورد این نشستهای محرمانە دادە نشد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".