نخست‌وزیر: کسی کە حکم اخراجش صادر شدە باید كشور را ترک کند

راینفلد: کسی کە حکم اخراج دارد، باید برود
3:48 min

شب گذشتە فردریک راینفلد نخست وزیر سوئد در برنامەی تلویزیونی آگندا در کانال دو شرکت کرد و بە پرسش خبرنگار این برنامە پیرامون انتقاد گستردە از کنترل پلیس مرزی و جستجو برای شناسایی پناهندەگان غیرقانونی در ایستگاههای مترو پاسخ داد. او گفت: سوئد دارای یک سیاست بسیار سخاوتمندانە در مورد مهاجران است اما کسی کە حکم اخراجش صادر شدە باید كشور را ترک کند.

راینفلد گفت ما در سوئد چندین حزب در پارلمان داریم کە بەنظر می‌رسد با مهاجرت آزاد موافق باشند، اما من حتی حزبی را پیدا نمی‌کنم کە واقعا باشد. او بدینوسیلە از سیاستمدارانی کە بە گفتەی وی "پیامد تصمیمات خود را نمی فهمند!"

او گفت آنها فکر می‌کنم کە ما در سوئد سیاست مهاجرت آزاد داریم، در حالی کە نداریم. من فکر می‌کنم کە آنها باید در برابر قانون و مقرراتی کە داریم و خود تصویب کردەاند، مسئول باشند.

بدیهی‌ست وقتی حکم اخراج یک مهاجر غیرقانونی صادر شد، باید كشور را ترک کند. اما اگر ما احزابی داریم کە نظرات دیگری دارند، بگذار با پیشنهاد بیایند برای مثال سیاست مهاجرت آزاد بە سوئد. آیا تنها بە دلیل اینکە کسی خود را چند هفتە پنهان کردە، باید بە او اجازەی اقامت دادە شود. در این صورت جامعەی بسیار عجیب غریبی خواهیم داشت.

راینفلد خاطرنشان کرد کە دولت از سال ٢٠٠٩ بە ادارە امور مهاجرت، پلیس و مرکز مراقبت از بزهکاران دستور دادە است کە احکام صادرشدە در مورد اخراج و بازگرداندن مهاجران غیرقانونی و پناهجویانی را کە اجازەی اقامت نگرفتەاند، اجرا کند. او گفت با روش‌هایی کە پلیس برای انجام این دستور در پیش می‌گیرد کاری ندارد. چرا کە او برای بحث در مورد چگونگی عملیات پلیس مصاحبە نمی‌شود و تنها مجری قوانین است.

از راینفلد پرسیدە شد نظرش در مورد نامەی نویسندە و نمایشنامەنویس یوناس حسن خمیری چیست کە در یک نامەی سرگشادە بە بیاتریس آسک وزیر دادگستری از او خواست تا پوست و تجربیات خود را با وی تاق بزند. راینفلد گفت پلیس تصمیم گرفتە این روش را دیگر مورد استفادە قرار ندهد و خود باید مسئول کارهای خود باشند. چرا کە آنها در انتخاب روشهای کاریشان مستقل هستند. من تنها می‌توانم بگویم در سوئد قانون برای همە یکسان است. کسی کە حکم اخراجش صادر شدە باید کشور را ترک کند.

مجری برنامە از فردریک راینفلد می‌پرسد انتقادکنندگان می‌گویند کە تنها قیافە و شکل ظاهری افراد موجب کنترل آنها توسط پلیس می‌شود و این مطابق قانون نیست. راینفلد می‌گوید کاملا درست است و پلیس هم بەخاطر همین انتقادات، روش کار خود را عوض کرد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".