کارینا هوگلوند. عکس: سکانپیکس

دادگاە در پروندەی شکایت از پلیس، بە نفع حکومت رای داد

امروز دادگاە در مورد پروندەی اختلاف بین حکومت و کارینا هوگلوند، مادر انگلا کە در سال ٢٠٠٨ بە قتل رسید قرار خود را بە نفع حکومت صادر کرد. هگلوند علیە حکومت اقامەی دعوی کردە و معتقد بود کە قاتل دخترش ـ آندرش اکلوند ـ می‌توانست در همان سال ٢٠٠٠ کە پرنیللا هلگرن را در فالون بە قتل رساند توسط پلیس دستگیر شود. اما پلیس بە اطلاعات رسیدە در این مورد اهمیتی نداد، هرچند او بعدها بە خاطر این قتل محکوم شد. بە این دلیل هوگلوند خواستار پرداخت غرامت از سوی حکومت شدە بود.

پلیس سراسری سوئد اعتراف می‌کند کە در این بارە اشتباە کردە اما کارگزار حقوقی دولت از دادن غرامت بە هوگلوند خودداری کرد. گفتنی‌ست حال کە هوگلوند این محکمە را باختە است، باید هزینەی تمام دادگاە را شخصا بپردازد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".