دوبارە گمان دریافت رشوە از سوی کارمندان ادارەی مهاجرت

چندین کارمند ادارەی امور مهاجرت سوئد مظنون بە فروش اجازەی کار و اقامت موقت (uppehållsrätter) هستند. دادستان نیلز ـ اریک شولتز کە مسئولیت بررسی این پروندە را برعهدە دارد اعلام کرد کە شمار مظنونان بە دریافت رشوە  در این ادارەی کل، می‌تواند بیشتر از آنچە باشد کە در ابتدا گمان می‌رفت.

ادارەی امور مهاجرت اکنون یک گروە کاری برای کشف، پیشگیری و مبارزە با فساد اداری تشکیل دادە است.

گفتنی‌ست کە اجازەی کار و اقامت موقت (uppehållsrätter) بە شهروندان اتحادیەی اروپا و شورای همکاری اقتصادی اروپا و اقوام ایشان این امکان را می‌دهد کە بیش از سە ماە در سوئد بمانند و کار کنند. در ژانویەی سال گذشتە نیز دو کارمند ادارەی امور مهاجرت بە گمان فروش اجازەی کار و اقامت موقت بە پناهجویان، دستگیر شدە بودند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".