شکایت قضایی کارمندان شرکت هوایی ساس از سندیکا

صدها پرسونل داخل طیاره در شرکت هوایی ساس آمادگی اجرای مراحل شکایت قضایی را علیه اتحادیه کارگری خود می‌گیرند. این کارمندان اظهار می‌دارند، سندیکای مربوطه‌ی شان قسمت بزرگی از پرداخت حقوق متقاعدی یا بازنشستگی آن‌ها را در معاملات حل بحران سال گذشته، از بین برده است. به عقیده متیس شاین Mattias Schain، حقوقدان، این اتحادیه از مرز کاری خود گذشته و به پول متقاعدی یا بازنشستگی که صلاحیت شان نیست، دست برده اند.

مارتین ویستفلت Martin Wästfelt، رئیس حقوقدان‌‌ها در اتحادیه شرکت ساس به روزنامه داگنز نیهتر اظهار می‌دارد: ما دو گزینه داشتیم، پابرجاداشتن پرداخت معاشات و نگهداشتن استخدام کارمندان و یا هم تغییرات در شرایط تقاعد که باید بحث و معامله می‌کردیم. وی اضافه می‌‌کند: در نهایت ما پشتیبانی قانونی و کارمندان را در مورد تغییر شرایط پرداخت تقاعد داشتیم، که چنین هم شد.