محاکمه ویژه به اتهام شریک کردن البوم در انترنت

امروز محاکمه خاصی در یوتبوری برگزار می‌شود. یک سویدنی متهم به اشتراک گذاشتن البوم آهنگ‌های هنرمند جهانی، بیانسی، در سایت پایروت‌بی شده است. فرد متهمی که امروز در دادگاه محاکمه می‌شود، البوم موسیقی را دو هفته قبل از انتشار رسمی آن، در انترنیت گذاشته است.

این مورد یکی از محاکمه‌های ویژه است، دادستان هنریک رسموس‌سون می‌گوید:
تا جایی که من می‌دانم این اولین اتهامی است که به دلیل شریک کردن البوم موسیقی، فلم و یا مواد دیگری قبل از انتشار رسمی آن، به دادگاه می‌آید و به محاکمه می‌انجامد
صاحب دعوا در این محاکمه خاص، شرکت سویدنی موسیقی و سرگرمی سونی، است.