سرمایه‌گذاری‌های پرخطر در بخش بهداشت و آموزش متوقف شوند

حزب مردم می‌خواهد شرکت‌های پر خطر را از راه یافتن به بخش‌های خدماتی بهداشت و نگهداری از سالمندان، متوقف کند. این موصوع را رهبر این حزب، یان بیورک لوند، به تلویزیون سویدن گفته است. وی می‌‌خواهد معیارهایی را برای شرکت‌هایی که خواهان سرمایگذاری در بخش‌های صحت و درمان، و خدمات نگهداری از سالمندان و مکاتب هستند، تعیین کند.

_  ما می‌خواهیم سرمایگداری شرکت‌های پر خطر را در بدست‌اوردن شرکت‌ها از بین ببریم. اینها بسیار کوتاه مدت کار می‌کنند. برخی از افراد می‌خواهند، امور مراکز آموزشی و درمانی را برای مدت کوتاهی در دست بگیرند و بعدآ آن را به قیمت بلند برای دیگری بفروشند.
به این دلیل است که حزب مردم می‌‌خواهد خواست‌های سختگیرانه‌ای را در برابر شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بخش بهداشت شوند، بگذارد. دو راه وجود خواهد داشت: یا اداره بازرس دولتی در امور درمان و بهداشت به این شرکت‌ها اجازه فعالیت خواهد داد و یا هم کمون‌ها و ادارات شهرستان‌ها در قرارداد خود با شرکت‌ها شرایط درازمدت بودن هدف شرکت‌ها را شرط بگذارند.