ازدواج وکالتی، پوششی برای ازدواج‌ اجباری

بئاتریس اسک، وزیردادگستری خواستار لغو ازدواج وکالتی در سوئد شده‌است. به نظر او، ازدواج وکالتی می‌تواند به عنوان پوششی برای انجام ازدواج‌ های اجباری مورداستفاده قرارگیرد.
درحال حاضر می‌توان درسوئد عقد و ازدواج را بدون حضور یکی از دوطرف و به وسیله ی وکیل او انجام داد.
این وضعیت و عدم حضور در مراسم عقد بیشتر درمورد زنان صورت می‌گیرد.