سایت اینترنتی The Pirate Bay در نروژ ممنوع خواهدشد

قراراست قانونی باهمکاری سازمان‌های تولیدکننده‌ی آثارهنری و شرکت‌های توزیع‌ برنامه‌های اینترنتی برای ممنوع کردن سایت سوئدی The Pirate Bay تنظیم شود. بااین قانون، تولیدکنندگان آثارهنری خواهند توانست خواستار ممنوعیت فعالیت هرسایت اینترنتی شوند که آثارآنها را بدون مجوز منتشرمی‌کند. این تولیدکنندگان درماه دسامبر با شرکت خدمات مخابراتی Telenor برای بستن سایت سوئدی The Pirate Bay که یکی از معروف‌ترین سایت‌های توزیع آثارصوتی و تصویری رایگان دراینترنت است، واردمذاکره خواهندشد.