نقش مهاجران در افزایش صادرات سوئد

معاملات خارجی شرکت‌های سوئدی روبه افزایش است. دلیل این امر، استخدام هرچه بیشتر کارکنان خارجی‌تبارعنوان  شده‌است.
تحقیقی که Andreas Hatzigeorgiou، اقتصاددان در دانشگاه لوند انجام داده نشان می‌دهد که از هر ده درصد میزان مهاجرت، چهار و نیم درصد بر میزان صادرات به کشورهای این مهاجران افزوده می شود.
این میزان درمورد استخدام هر مهاجر دریک شرکت و تولیدی سوئدی نیز یک درصد به کشور آن مهاجراست.

نقش مهاجران متولد خارج که ارتباط منظمی با کشورخود دارند، درمعاملات خارجی شرکت‌های سوئدی بسیارمهم است، اما در تحقیق اندره‌اس هاتزی‌گِرگوُ بر میزان تحصیلات این افراد نیز به عنوان کمکی در امرصادرات، تاکیدشده‌است.   
دراین تحقیق، فعالیت ۱۲۰۰ شرکت تولیدی سوئدی که با حدود ۱۷۰ کشور معامله داشته‌اند، درطول سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ مورد بررسی قرارگرفته‌است. دراین تحقیق آمده‌است که از ۶۰۰ هزارنفراز کارکنان این شرکت‌ها، ۱۲ درصد متولد خارج از سوئد بوده اند.