قانون درمان پناهجویان فاقد مدرک،کاملا رعایت نمی‌شود

از تابستان امسال، قانونی در سوئد به‌اجرا در آمد که به پناهجویان فاقد مدرک، حق برخوردای از بهداشت و درمان را داد. اما رادیو سوئد گزارش می‌دهدکه این قانون در همه جا رعایت نمی‌شود. در یک بررسی ، نشان داده شده است که برخی از مراکز درمانی، از پناهجویان مدرک شناسایی یا تایید هویت درخواست می‌کنند.