کمک‌های سویدن برای توفان‌زده‌های فلیپین رسید

بعد از فاجعه توفان در فلیپین، اولین هواپیمای سویدن با تجهیزات مساعدتی در این کشور فرود آمد. کارمندان اداره آمادگی و محافظت از جامعه در زمان فاجعه MSB همچنان در فلیپین حضور دارند و با کارمندان سازمان ملل متحد در امداد رسانی به مردم فلیپین همکاری می‌کنند. این اداره در نظر دارد سه اردوگاه را در محلات آسیب دیده بنا کند. در این اردوگاه‌های مجهز با وسایل مخابراتی، امدادگران سازمان ملل متحد مستقر خواهند شد تا بتوانند به مردم محل یاری برسانند.