تصمیم در مورد لست ثبت شده پلُیس امروز اعلام می‌شود

بعد از ظهر امروز اداره حقظ امنیت و حریم حصوصی SIN تصمیم خود در مورد لست اداره پلُیس را اعلام می‌کند. پلُیس سویدن اطلاعات در مورد هزاران افراد و ازجمله رومی‌های ساکن سویدن، را جمع‌اوری و نبت کرده است. تصمیم اداره سن در مورد نگهداشتن و یا از بین بردن این لست ثبت‌شده پلُیس است.

این اداره لست تهیه شده توسط پلُیس اسکونه را بازرسی می‌کند. در صورتیکه پلُیس سویدن، اطلاعات غیرقانونی در مورد افراد را جمع‌اوری کرده، تصمیم این اداره از بین آن‌ها خواهد بود. پلُیس اسکونه اطلاعات در مورد ۵۰۰۰ نفر را که از جمله ۱۰۰۰ نام کودکان زیر ۱۵ سال را در بر می‌گیرد، جمع‌اوری کرده است.