مقایسه وضعیت بیماران صرع و اعصاب و روان در سوئد و ایران

7:14 min

بینش مردم سوئد و ایران نسبت به بیماران صرع و بیماران اعصاب و روان چیست؟ این دو بینش چه تفاوتی با هم دارند و نقش دانش اجتماعی و تفاوت های فرهنگی در این رابطه چیست؟ و بیش از هرچیز این دسته از بیماران چه احساسی در مورد این بینش ها دارند؟ هلیا قانعان روانپزشک اجتماعی  در این مورد پژوهشی  انجام داده است: