خسارات بسیار در پی توفان در شمال سوئد

به گزارش رادیو محلی نوربوتن، توفان شدیدی که در تعطیلات آخرهفته درشمال سوئد رخ داد، باعث ایراد خسارت بسیار به جنگل‌ها و تاسیسات زیربنایی این منطقه شده است. قطع شبکه برق نیز در پی این توفان، ۵۶۰۰ خانوار را با بی‌برقی روبرو ساخت. بیشترین خسارت به شبکه برق در استان وستربوتن وارد آمده و تا کنون نیز هزاران خانه بدون برق هستند.