چه کسانی بیشتر به حزب دموکرات های سوئد رای می دهند

یک مرد با تحصیلات پائین، کم درآمد و روستا نشین تصویری نمونه ای از یک رای دهنده به حزب  دموکرات های سوئد است. اما این حزب توانسته است افراد جدیدی را نیز به خود جلب کند که می توان از خارجی تباران و از جمله ایرانیان نام برد. نیما غلامعلی پوردر مالمو یکی از این افراد است. او در آوریل امسال پس از هفت سال فعالیت در حزب سوسیال دموکرات، آن را ترک کرد و اخیرا نیز به حزب دموکرات های سوئد پیوست. او دلیل استعفای خود را از حزب سوسیال دموکرات، حضور مصطفی عمر به عنوان عضو علی البدل در هیئت رئیسه ی این حزب عنوان کرد.

  

 اضافه کنیم که عمر مصطفی نیز به دلیل واکنش های حزب نسبت به برخی از عقاید مذهبی او مجبور به کناره گیری از حزب شد. ماتیاس کارلسون، سخنگوی سیاست مهاجرتی حزب دموکرات‌های سوئد در گفتگوئی با رادیوی بین‌المللی سوئد عنوان می کند که او متعجب است که چرا خارجی  تباران بیشتری به آن ها نپیوسته اند. او می گوید که نظر سنجی اخیر آن ها، نشان می دهد که بیست در صد اعضای آنها خارجی تبار هستند. ماتیاس کارلسون می گوید که  از همه ی کشورها عضو دارند اما بیشتر آنها اروپائی هستند. او می گوید که حزب، خارجی ستیز نیست و تنها با سیاست پناهنده پذیری دولت مخالف است. او اما اشاره می کند که گهگاهی از برخی از اعضای حزب سخنانی در مورد مهاجران شنیده می شود که مسئولان حزب با آن مخالف هستند.
در این رابطه اضافه کنیم که تا کنون چند بار سخنان برخی از اعضای رده‌ی بالای حزب که علیه خارجی تباران عنوان کرده بودند، افشا شده است.
ماتیاس کارلسون در مورد پیوندخانوادگی مهاجران و مخالفت حزب با آن نیز عنوان می کند که جامعه ظرفیت این تعداد را ندارد و او آگاه است که به همین دلیل تعدادی از خارجی تباران به آنها رای نمی دهند.  
در رابطه با افزایش حمایت خارجی تباران از حزب دموکرات های سوئد، می توان به گزارش SCB  مرکز آمار سوئد اشاره کرد که نشان می دهد میزان آن از یک و نیم درصد درماه مه سال ۲۰۱۱ به چهار و هشت دهم درماه مه ۲۰۱۲  و سه و نه دهم درصد درماه مه ۲۰۱۳ رسید.
نیما غلامعلی پور حدود پانزده سال است که در سوئد زندگی می کند. او در گفتگوئی با پژواک عنوان می کند که بیش از هر چیز سیاست پناهنده پذیری حزب دموکرات های سوئد و برخورد آن با اسلام سیاسی او را به این حزب جلب کرده است. او همچنین به کسانی مانند ایرانیان اشاره می کند که در کشور خود مورد تعقیب بنیادگراهای اسلامی و رهبران سیاسی کشور بوده اند که دغدغه ی اسلام را دارند. 
اما آیا تنها نگاه انتقادی نسبت به اسلام است که خارجی تباران را به سوی این حزب جلب می کند؟ به نظر اَننا لِنا  لوُدِنیوس Anna_Lena Lodenius که نویسنده، ژورنالیست و کارشناس جنبش های راست افراطی ست، مسائل دیگری نیزوجوددارد. او ازجمله به صراحت این حزب اشاره می کند که برای نمونه در موضع گیری نسبت به حقوق همجنس گرایان، مخالفت با ازدواج دو همجنس و مخالفت با حق فرزندخواندگی برای آنها، از حزب دموکرات مسیحی نیز بیشتراست. با این حال اَننا لِنا  لوُدِنیوس حزب دموکرات های سوئد را حزبی می داند که حرفش با عملش یکی نیست. او می گوید که این حزب کوشیده است برای پذیرفته شدن نزد مردم، جنبه های بحث برانگیز و افراطی خود را بپوشاند، اما اعضا و نمایندگان آن نمی توانند به اندازه ی رهبران حزب خوددارباشند و از بیان عقاید واقعی خود خودداری نمی کنند. او و پر پونتوس متسون، هردو معتقدند که حزب دموکرات های سوئد یک حزب بیگانه ستیزاست و خارجی تبارانی نیز که به این حزب گرایش پیدا می کنند، می توانند بیگانه ستیز باشند.  دراین مورد پر پونتوس متسون به نیروی کار مهاجری اشاره می کند که در دهه ی ۱۹۵۰ و ۶۰ از کشورهای جنوب اروپا به سوئد آمدند. آنها می گویند که کسی به آنها توجهی نداشت و آنها خود به سختی کارکردند و برای سوئدی شدن کوشیدند، اما مهاجران جدید که بیشترشان هم مسلمان یا دارای مذهبی دیگرهستند، هم کمک هزینه می گیرند، هم کارنمی کنند و هم درحاشیه ی شهرها منزوی می شوند.