قول پرداخت دستمزد به برخی از میوه چینان تایلندی در سوئد

بنا به گزارشی از اکوت، بخش خبری رادیو سوئد، دست مزد به تعویق افتاده ی نیمی از کارگرانی که از تایلند برای چیدن میوه های حبه ای (bär) به سوئد آمده بودند، در همین ماه پرداخت خواهد شد. بنا بهرتوافق به دست آمده با شرکت M Phoenix Enterprise که این افراد را استخدام کرده بود، دستمزد این کارگران که حدود پانزده تا بیست و سه هزار کرون است باید بیستم ژانویه به آنها پرداخت شود. اضافه کنیم که به این افراد که در تابستان برای میوه چینی به وستربوتن و ورملند برده شده بودند حقوقی پرداخت نشده بود. به حدود دویست نفر ازآنان هنوز حقوقی پرداخت نشده است.