کنگره ی حزب چپ از امروز آغاز می شود

 کنگره ی حزب چپ از امروز آغاز می شود. این کنگره در حالی آغاز می شود که دو انتخابات مهم در پیش است. انتخابات پارلمانی  سوئد  در سپتامبر و انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه.  گفته می شود که این امر تاثیر مهمی در طرح موضوعات کنگره ی حزب چپ  خواهد داشت.  Sima Jonna  مدیر بخش سیاسی نشریه ی اینترنتی Dagens Arena در گفتگوئی با رادیو بین المللی سوئد عنوان می کند که پرداختن به مسائل رفاهی و بیکاری از موضوعات اصلی کنگره خواهد بود. هئیت مدیره ی این حزب نیز از قبل اعلام کرده بود که خواهان این است که کنگره بیشتر به این امر بپردازد.  

او می گوید که موضوع مهم دیگر مورد بحث این حزب، تلاش بیشتر برای به دست آوردن نتیجه ی بهتر در انتخابات  پارلمان اروپا به نسبت سال ۲۰۰۹ است. اضافه کنیم که این حزب در انتخابات گذشته ی اتحادیه ی اروپا تنها توانست پشتیبانی پنج و شش دهم در صد  از رای دهندگان را جلب کند در حالی که پیش از آن از پشتیبانی حدود ۱۲ درصد برخوردار بود.  در حال حاضر حزب چپ دارای تنها یک نماینده در پارلمان اروپاست . یوحنا سیما می گوید اما هدف این حزب این است که بتواند آن را دست کم به دو نماینده افزایش دهد. در رابطه با مسائل رفاهی موردنظراین حزب نیز او می گوید که حزب چپ همواره خواهان حذف سود دهی درزمینه ی امور خدماتی بوده تا کیفیت کار فدای سودآوری نشود.  در روز دوشنبه در برنامه ی پژواک و همچنین در سایت آن گزارش مشروح تری از این کنگره خواهیم داشت.