درخواست دولتی شدن شرکت ها

حوادث اخیر در راه آهن سوئد و تاخیر زیاد در حرکت قطارها موجب شده است تا درخواست  اداره ی مجدد آن توسط دولت مطرح شود. Stina Bergström از حزب محیط زیست  که خود در کمیسیون ترافیک سوئد مسئولیت دارد از جمله این افراد است. او در گفتگوئی با بخش خبری رادیو سوئد می گوید که در کشورهای دیگر نیز همین مراحلی که در سوئد طی شده، انجام شده است. او برای نمونه به انگلستان اشاره می کند. به گفته او هنگامی که در آن کشور نگهداری برخی از شرکت های دولتی به پیمانکاران مختلف سپرده شد، نتوانست موفقیتی به دست آورد و با حوادث مختلفی نیز روبه رو شد و درنهایت، اداره ی آنها مجددا به دولت واگذار شد.

 Siv Holma از حزب چپ نیز معتقد است که  اداره و مسئولیت شرکت ها و سازمان های هر چه بیشتری باید مجددا تحت اختیار دولت قرار گیرد. او می گوید  که تغییر مقررات جاری تنها  گزینه ای ست که می تواند موجب کار کرد درست برای نمونه ترافیک سوئد باشد. او تاکید می کند که در حال حاضر شاهد هستیم که شرایط  موجود درست نیست و این امر باید تغییر کند.