پرداخت هزار کرون اضافی برای حل کمبود ماما در استکهلم

به منظور حل مشکلات مربوط به کمبود تعداد قابله دربخش زایمان بیمارستان ها در استکهلم، موقتا برای هر زایمان هزار کرون اضافی به آنها پرداخت خواهد شد. اضافه کنیم که ۳۴ قابله در بیمارستان کارولینسکا به کار خود در ین بیمارستان خاتمه داده اند و به این دلیل تا استخدام افراد جدید بخشی از زایمان دراین بیمارستان تعطیل شده است، اما کلینک جدیدی با نام BB Sophia قرار است از ماه مارس آغاز به کار کند. در سوئد،  بیش از نیمی از ماماها به طور نیمه وقت کار می کنند. در پرسشی که از آنها صورت گرفته عنوان کرده اند که این شغل بسیار پر مسئولیتی ست و آنها قادر به کار تمام وقت نیستند.