روزنامه جدید چاپی در سطح ملی شروع به نشر کرد

3:48 min

در حالیکه شمار زیادی از روزنامه‌های چاپی در خطر از بین رفتن قرار دارند، به روز دوشنبه هفته جاری بعد از مدت زمان طولانی یک روزنامه جدید چاپی کار خود را در سویدن آغاز کرد.هفته نامه ای تی سی ETC، از این هفته به بعد، به کمک مالی خواننده‌های این روزنامه، همه روزه چاپ خواهد شد. این مجله هفتگی اکنون به روزنامه ای تی سی Dagens ETC تغییر نام داده است.

صاحب امتیاز روزنامه ای تی سی یوهان اهرینبری Johan Ehrenberg، به فعالیت این روزنامه به عنوان یک وظیفه سیاسی نگاه می‌کند تا صدای متفاوتی در جامعه ایجاد کند.

_ این یک روزنامه صبح است، ولی تفاوت روزنامه ای تی سی با دیگر روزنامه‌های موجود خبری این است که این روزنامه سرخ است برای یک دنیای سبز. این انتخاب ما آگاهانانه است تا بیان بداریم که ما ایدیولوژی داریم. یوهان اهرینبری اضافه می‌کند: ما رنگ سرخ داریم و در خبرگزاری خود از هر خبری گزارش خواهیم داد، ولی زمانی که حرف از سرمقاله و مقاله‌های ایدیولوژیک در میان میاید، ما به صورت آشکار رنگ سرخ داریم.

امروز در سویدن بعد از ۳۰ سال یک روزنامه جدید از چاپ بیرون می‌شود. خواننده‌های روزنامه هفتگی ای تی سی می‌خواستند یک روزنامه چاپی با رنگ سرخ و سبز سیاسی معادل روزنامه‌‌های سونسکا داگللادیت، داگنز نیهتر و یوتبوری پوستین، داشته باشند.

_ این روزنامه نمی‌توانست به فعالیت خود آغاز کند، اگر حمایت خواننده‌های خود را نداشت. خواننده‌‌های روزنامه ای تی سی مبلغ ۶ میلیون کرون برای انجام چنین کاری قرضه داده اند. به نظر می‌رسد نیاز مبرم به چنین روزنامه‌‌ای وجود دارد، صاحب امتیاز روزنامه، یوهان اهرینبری، اظهار می‌دارد.

بعد از خاموش شدن روزنامه‌های سوسیال دموکراتی‌ها یکی به دنبال دیگر، نیاز به یک روزنامه با ندای دگرگونی به جز روزنامه‌های آبی، احساس می‌شد. روزنامه‌های این چنینی در ناروی و دنمارک وجود دارند، ولی در سویدن وجود نداشت.

_ در زمینه بحث‌های دموکراسی میان گروه‌های مختلف، سویدن کشور فقیری است. تمام روزنامه‌های موجود در سویدن به طور شدید بورژوایی هستند. 

روزنامه ای تی سی در پوشش دو موضوع از روزنامه‌های دیگر متفاوت خواهد بود.

گزارش‌های اقتصادی با تحلیل‌های ژرف از بودجه دولت، امکانات بخش‌های دولتی و سرمایگذاری در گزارش‌دهی از بحث‌ها در مورد درآمد، از جمله موضوعاتی هستند که ما نه تنها با کیفیت خوب گزارش خواهیم داد، بلکه زاویه دید و پرداخت ما به این موضوعات دگرگون خواهد بود تا بتوانیم تفاوت‌های کنونی را از بین ببریم. موضوع دیگری که ما به آن خواهیم پرداخت، مسایل اقلیمی است. ما نگران نوع پرداخت‌های سیاسی و اقتصادی به مسایل آب و هوا هستیم.

روزنامه‌ای که در نظر دارد مانند روزنامه‌های سونسکا داگبلایدیت، داگنز نیهتر و یوتبوری پوستین باشد، قرار است بودجه مالی خود را از طریق اشتراک خواننده‌های خود تامین کند. در اولین روز نشر خود این روزنامه سرخ در آرزوی یک دنیای سبز، ۵۰۰۰ مشترک دارد.

shakila.edizada@sverigesradio.se