مساعدت به سوریه به کندی صورت می گیرد

دولت سوئد در کنفرانس امروز کویت قول داد تا ۲۳۰ میلیون کرون مساعدت دراختیارسوریه  قراردهد. این میزان در صورت نیاز می تواند افزایش نیز بیابد. این خبر از قول وزیر مساعدت Hillevi Engström و Carl Bildt وزیرامورخارجه در روزنامه ی سونسکاداگ بلادت منتشر شده است. همزمان این دو وزیر رژیم سوریه را مورد انتقاد قرار داده اند که کار گروه های امداد رسانی را در آن کشور دشوارتر کرده است. از جمله ی این دشواری ها می توان به مدت زمان طولانی دادن ویزا به نمایندگان و کارکنان سازمان های کمک رسانی که قصد سفر به مناطق نیازمند را  دارند اشاره کرد.