ورود مستقیم پناهجویان سوری از آمریکا به سوئد

شماری از پناهجویان سوری از راه آمریکا به سوئد می‌آیند. پلیس مرزی و اداره کل امور مهاجرت به روزنامه داگنس نی‌هیتر گفته‌اند که موارد زیادی از ورود مستقیم پناهجویان سوری از شیکاگو و نیویورک به فرودگاه آرلاندا دیده شده‌است. این پناهجویان از سفارت آمریکا در بیروت، روادید (ویزا)  ورود به آمریکا را دریافت کرده و از آمریکا نیز به سوئد آمده‌اند. اداره مهاجرت حداقل به ۷۰ مورد که پناهجویان روادید آمریکا را در گذرنامه‌ی خود داشته‌اند،  اشاره کرده‌است. دلیل آمدن این پناهجویان از آمریکا به سوئد، دریافت اجازه اقامت دائم از اداره مهاجرت سوئداست.