تاثیر انتخابات بر مدیریت بازیافت زباله‌های شهری

مسوولیت جمع‌آوری زباله‌های بازیافتی شهری برعهده‌ی تولیدکنندگان است. دولت دیروز تصمیم گرفت تا همچنان این مسوولیت برعهده‌ی تولیدکنندگان باقی‌بماند و حتی تقویت شود.  اگر حزب‌ سوسیال‌ دموکرات سوئد، حزب محیط زیست و حزب چپ پیروز انتخابات شوند مسوولیت بازیافت کالاهای غیرقابل مصرف و جمع‌آوری زباله‌های خانگی را به‌ کمون‌ها واگذارمی‌کنند.

براساس خبر بخش خبری رادیو سوئد، اکوت، پژوهشگران دولت دو سال پیش پیشنهاددادند که اگر کمون‌ها مسوولیت جمع‌آوری کاغذهای بازیافتی را به‌جای تولیدکنندگان این کاغذها برعهده بگیرند، کارها ساده‌تر می‌شود.