پاسخ آنی لوف رهبر حزب سنتر به سوالات شنوندگان

3:57 min

سوالاتی را که از طرف شنوندگان بخش زبان‌های رادیو سوئد به دست ما رسیده با رهبران هشت حزب پارلمانی مطرح کرده‌ایم. در این قسمت پاسخ‌های آنی لوف رهبر حزب مرکز را به برخی از این پرسش‌ها می شنوید. او از جمله به پرسش هایی در مورد مالیات بازنشستگان و شرکت های کوچک و سن قانونی شرکت در انتخابات پاسخ داده است.