تهدید چندین نماینده‌ی پارلمان

چندنفر از نمایندگان پارلمان سوئد، فیلمی را با پست دریافت کرده‌اند که در آن افرادی ناشناس با ماسک صورت نوشته‌هایی تهدیدآمیز را در دست داشته‌اند. در این تابلوها برای مثال نوشته شده بود که "امیدواریم در راه رفتن به خانه، برای شما اتفاقی نیافتد!" .

سیاست‌مدارن مشهوری چون اوربان آلین سخنگوی سیاست‌خارجی حزب سوسیال‌دموکرات بهار گذشته دریافت چنین فیلم تهدید آمیزی را گزارش کرده‌بوند اما اکنون روزنامه‌ی سونسکاداگ‌بلادت می‌نویسد که ١٢ نماینده‌ی دیگر پارلمان نیز این چنین مورد تهدید قرار گرفته‌اند. پلیس امنیت سوئد می‌گوید که در حال تحقیقات در این باره است. گفته می‌شود که این تهدیدها از طرف فعالین چپ‌گرای مستقل که با انتخابات پارلمانی مخالف هستند انجام شده است. این گروه خود را جنبش ٣٦٥ می‌نامد.