مانیفست انتخاباتی احزاب آلیانس اعلام شد

چهارحزب ائتلاف دست راستی موسوم به آلیانس، امروز مانیفست مشترک انتخاباتی خود را اعلام کردند. هدف اصلی آنها ایجاد ٣٥٠ هزار شغل جدید تا سال ٢٠٢٠ است. آنها اعلام کرده‌اند که این مشاغل از جمله با سرمایه‌گذاری بر کارآموزی جوانان وکاهش هزینه استخدام جوانان  ایجاد خواهد شد.

آنی لوف رهبر حزب سنتر در مقاله‌ای در روزنامه‌ی صنعت روز نکات اصلی مانیفست انتخاباتی آلیانس را که همگی به بازارکار مربوط می‌شود، برشمرد. در اولین پیشنهاد، هزینه‌ی بیمه‌ی درمانی جوانان از دوش کارفرمایان برداشته می‌شود. همچنین هزینه‌ی مالیات کارفرما برای استخدام جوانان تا نزدیک ده درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین کمک مالی به کارفرمایانی که جوانان کارموز را به خدمت می‌گیرند نیز افزایش پیدا می‌کند.