بهترین و بدترین کمون‌ها در زمینه‌ی اداره‌ی مدارس

اتحادیه‌ی آموزگاران سوئد کمون‌های کشور را در زمینه‌ی اداره‌ی مدارس، رده بندی کرده است. در این لیست که در روزنامه‌ی داگنز‌نیهتر منتشر شده، کمون‌هایی از اسکونه در جنوب و نوربوتن در شمال کشور در رده‌ی بهترین کمون‌ها قرار گرفته اند.

ولینگه، پیتیو، نی‌برو، انگل‌هولم و شورن کمون‌هایی هستند که به عقیده‌ی اتحادیه‌ی آموزگاران بهترین مدیریت مدارس را دارند.

مدیر این اتحادیه به روزنامه‌ی داگنزنی‌هتر می‌گوید که چنین رده‌بندی را در اوج رقابت‌های انتخاباتی منتشر کرده‌اند تا سیاست‌مداران از اهمیت آموزش و مدارس غافل نشوند.

به عقیده‌ی اتحادیه‌ی آموزگاران کمون‌های نی‌نس‌هامن، وینگ‌اوکر، اوپلندوسبی، لیلا ادت و یوسنارش‌بری بدترین مدیریت مدارس را دارند و در قعر این جدول قرار گرفته اند.