سیستم دیجیتالی کردن فرستنده‌ی رادیو مورد بررسی قرار می‌گیرد

سازمان بازرسی کل کشور، برنامه‌ی دولت را برای جایگزینی موج اف ام و دیجیتالی کردن پخش رادیو را مورد بررسی قرار خواهد داد. بر طبق برنامه‌ریزی‌ها، قطع برنامه‌های رادیو از موج اف ام و پخش دیجیتالی آن از سال ٢٠٢٢ آغاز خواهد شد و این تغییر صدها میلیون کرون هزینه خواهد داشت.

فیلیپ ژولی از سازمان بازرسی کل هدف از این بررسی را اینگونه بیان می‌کند:

-مساله اصلی این است که شهروندان از هزینه‌ی که می‌شود بیشترین استفاده را ببرند. آیا ساخت یک سیستم زیربنایی جدید برای رادیو لازم است. شهروندان با پرداخت هزینه‌ی رادیو و تلویزیون به طور مستقیم هزینه‌ی این سیستم را می‌پردازند و ما نمی‌خواهیم هیچ شک و شبهه‌ای در این زمینه باشد.