حکم زندان‌ طولانی در پرونده‌ی رشوه‌خواری سازمان زندان‌ها

یک مدیر امور ساختمان در سازمان زندان‌های سوئد و دوست نزدیک او که یک شرکت ساخت و ساز دارد، به جرم رشوه‌خواری و فسادمالی به سه سال زندان محکوم شدند. آنها متهم هستند که با تبانی و پرداخت رشوه قرارداد‌های ساختمانی سازمان زندان‌ها را از آن خود می‌کردند.

در این پرونده، نام دو نفر دیگر هم هست که آنها هم به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. تبانی و رشوه‌خواری این گروه مربوط به ساخت زندان‌های جدیدی در اوسترشوند، هاپاراندا، اسکونه، هرنوساند، سولنتونا و ساختمان اداری پلیس در لین‌شوپینگ است.