دیپلمات سفارت اریتره باید سوئد را ترک‌کند

وزارت امورخارجه سوئد به منشی اول سفارت اریتره دستور داد تا کشور را در عرض کمتر از ۴۸ساعت ترک‌کند. به گزارش خبرگزاری ت ت، مدیر روابط عمومی وزارت امورخارجه تاییدکرد که از یک دیپلمات در سوئد خواسته‌شده‌ که کشور را ترک‌کند اما درباره‌ی دلیل این تصمیم از جانب دولت توضیحی نداد.

بنابر اطلاعاتی که به خبرگزاری ت ت رسیده‌است منشی اول سفارت اریتره در حمایت از دیکتاتور این کشور فعالیت‌های بسیاری را در سوئد انجام‌ داده‌است. وی در هماهنگ‌کردن جشنواره‌های مختلف و انجام نشست‌های گوناگون همگی در حمایت از رژیم اریتره دست داشته‌است. این دیپلمات همچنین جلسه‌های مختلفی را برای تامین منابع اقتصادی رژیم برگزارکرده‌است.

بسیاری از افرادی که شهروندی سوئد و اریتره را دارند شهادت داده‌اند که چگونه سفارت اریتره آنها را به پرداخت آنچه مالیات در تبعید می‌خوانده، مجبورکرده‌است. آنها می‌بایست ۲درصد از درآمد خود را به سفارت پرداخت می‌کردند.  بنابر ادعای این افراد  در صورت عدم پرداخت این مالیات، آنها نمی‌توانستند کارت هویت کشور خود را داشته‌باشند و بستگانشان در اریتره در معرض آزارواذیت قرارمی‌گرفتند.