ابولا بر گردشگری آفریقا اثر منفی داشته‌است

آژانس مسافرتی آپولو کلیه‌ی سفرهای زمستانی خود را به سنگال لغوکرد. گسترش بیماری ابولا باعث شده‌است تا گردشگران بسیاری از مسافرت به غرب آفریقا سرباززنند. مسؤول اطلاعات آژانس مسافرتی آپولو تاکیدکرد که وزارت خارجه منعی برای این سفرها وضع نکرده‌است بلکه آنها به‌دلیل درخواست‌های مکرر مسافران، سفرهای خود را به سنگال متوقف کرده‌اند. 

به گزارش خبرگزاری ت ت، شرکت وینگ نیز سفرهای گامبیا را متوقف کرده و اعلام کرده که بسیاری از مسافران سفرهای افریقای جنوبی خود را لغوکرده‌اند.