دارویی برای توقف رشد سلول‌های سرطانی

ملانوم نوع بدخیمی از سرطان پوست است که می‌تواند در برابر انواع جدیدی از داروها مقاومت کند. براساس خبری از دانشگاه اومئو، یکی از پژوهشگران این دانشگاه، اسکار همینگسون، به روش جدیدی دست پیداکرده‌است که می‌توان مقاومت این نوع از سرطان پوست را دربرابر داروها شکست. این محقق نتیجه‌ی مطالعات خود را در نشریه‌ی علمی ناتور منتشرکرده‌است.

همینگسون در کنفرانس خبری دانشگاه اومئو اعلام‌کرد که تیم تحقیقاتی این پروژه اکنون می‌تواند یک روش درمانی را عرضه‌کند که منجر به شکستن مقاومت تومورهای این بیماری می‌شود. آنها همچنین قادرند دو نمونه‌ی آزمایشگاهی را شناسایی‌کنند که از سرعت رشد تومورها می‌کاهد.