کمونی در اسکونه از اداره‌ی مهاجرت شکایت کرد

تعداد کودکان پناهجوی‌تنها، امسال به بیشترین میزان خود خواهدرسید. به‌همین دلیل اداره‌ی مهاجرت درحال حاضر این حق را دارد تا کمون‌ها را مجبور به پذیرفتن تعداد بیشتری از این کودکان کند. کمون اوسترا یویینگه در اسکونه، یکی از این کمون‌هاست که برای نخستین بار از این تصمیم اداره‌ی مهاجرت به دادگاه اداری شکایت کرده‌است.

این کمون درحال حاضر یک گروه بزرگ مهاجر دارد و ظرفیت پذیرفتن تعداد بیشتر مهاجر را ندارد. فردریک راین‌فلدت، نخست‌وزیر سوئد درباره‌ی این شکایت به بخش خبری رادیو سوئد، اکوت، گفت: در ابتدا باید بگویم که اوسترا یویینگه به عنوان یک کمون تابه‌حال مسوولیت بزرگی را در رابطه با پناهجویان پذیرفته‌است. این شکایت آنها نیز یک حق است که من برای آنها محترم می‌شمارم. آنچه ما می‌خواهیم این است که کمون‌های بیشتری مسوولیت‌های خود را به درستی انجام دهند.