٨ میلیارد از بودجه‌ی مساعدت به پذیرش مهاجر در درون کشور می‌رسد

 بودجه‌ی مساعدت سوئد امسال ٤٠ میلیاردکرون است که ٨ میلیاردکرون از این بودجه، به پذیرش مهاجر در درون سوئد اختصاص داده شده است. این میزان، افزایشی بزرگ نسبت به سال‌های گذشته است. 

احزاب چپ و محیط زیست که اکنون در تهیه بودجه با سوسیال‌دموکرات‌ها همکاری دارند، همواره مخالف استفاده از بودجه‌ی مساعدت در داخل کشور بوده‌اند اما اکنون این موضوع را پذیرفته‌اند.

پرنیلا استول‌هامار سخنگوی امور مساعدت در حزب محیط زیست می‌گوید:

-ما سیاست خود را تغییر نداده‌ایم اما شرایط جهانی و وضعیت آوارگان و پناهجویان بسیار دشوار است و تعداد پناهجویانی که خود را به سوئد می‌رسانند هم بسیار افزایش پیدا کرده است.

بودجه‌ی مساعدت کشور باید صرف کمک به دیگر کشورها برای مبارزه با فقر و جنگ شود و بسیاری مخالف برداشتن از این بودجه و خرج آن در داخل کشور هستند.