شاخه جوانان حزب مودرات هوادار باترا برای پست رهبری‌ست

شاخه جوانان حزب مودرات، موف، از نامزدی آنا شین‌بری باترا برای مقام رهبری حزب مودرات حمایت کرد. موف همچنین خواستار آن شده که اعضای پیشین این حزب که در پی شکست در انتخابات کناره‌گیری کرده‌اند، کرسی خود در شورای رهبری حزب مودرات را نیز خالی کنند. 

اریک بنگتس‌بوسخنگوی موف گفته است:

-ما آنا شین‌بری باترا را برای پست رهبری حزب مودرات پیشنهاد می‌کنیم، او تمام خصوصیات مهم برای رهبری حزب را داراست و می‌تواند سیاست‌های ما را به پیش‌ببرد.