حزب ابتکارفمینیستی یک روز ویژه در آلمه‌دالن خواهد داشت

از سال آینده، حزب ابتکار فمینیستی، یک روز مخصوص به خود را در هفته‌ی سیاست‌مداران در آلمه‌دالن خواهد داشت. در تابستان امسال روز ویژه‌ی این حزب، روز دوشنبه ۶ ژوئیه تعیین شده است که آخرین روز در آلمه‌دالن خواهد بود. بدین ترتیب، هفته‌ی سیاست‌مداران سال آینده ۹ روز خواهد بود.