شمار بیشتر زن‌ها در پست‌های هیات‌رهبری بعد از تهدید دولت

وعده و تهدید دولت در مورد سهمیه‌بندی کردن پست‌های هیات‌رهبری سازمان‌ها و شرکت‌ها، باعث افزایش زن‌ها در این پست‌ها شده‌است. در یک سال گذشته تعداد زنان در پست‌های هیات مدیره شرکت‌های سهام از ۲۵ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافته‌است.

بر اساس گزارش بنیاد البرایت که این روند را به طور مداوم دنبال می‌کند، اگر این تغییر به شکل امروزی آن ادامه یابد، در چهار سال آینده مساوات جنسیتی در سمت‌های هیات مدیره سازمان‌ها و شرکت‌‌ها، برقرار خواهد شد.

اگر اظهارات دولت دقیق باشند، نیاز به تغییر هر چه فوری‌تر این روند است. تا سال ۲۰۱۶ حداقل ۴۰ درصد هیات مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها باید زن‌ها باشند، در غیر آن دولت قوانین سهمیه‌بندی را نافذ خواهد کرد.