کار بیشتر حقوق بازنشستگی را افزایش نمی‌دهد

از هر سه سویدنی که تا سن ۶۵ کار می‌کنند، تنها یک تن شان حقوق بازنشستگی اندکی بیشتر در مقایسه با افرادی که در ۶۴ سالگی بازنشسته می‌شوند، دریافت می‌کنند. این بررسی را اداره بازنشستگی و شرکت بیمه بازنشستگی KPA در مورد کارمندان کمونی انجام داده‌است.

براساس گزارش روزنامه داگنزنیهتر، دلیل این امر پرداخت حقوق بازنشستگی تضمین‌شده garantipension برای افرادی است که کمتر از ۱۱۳۸۴ کرون در ماه دریافت می‌کنند.

یک کارمند متاهلی که تمام وقت کار می‌کند و ۲۰ هزار کرون درآمد دارد، در صورت بازنشسته شدن در ۶۴ سالگی، ۳۰۰ کرون در ماه را از دست می‌دهد. برخلاف، اگر فردی تصمیم می‌گیرد در سن ۶۳ بازنشسته شود، مبلغ قابل توجهی را از دست خواهد داد. در این‌صورت ۸۰۰ کرون در ماه پرداخت حقوق بازنشستگی فرد کاهش میابد.