تدابیری برای جلوگیری از ارتکاب جرم

جوانان محکوم به جرم مرتکب جرایم بیشتری می‌شوند. اکنون اداره امور جنایی سرمایه‌گذاری جامعی در این زمینه می‌کند که رشد این روند را متوقف کند.

اداره امور جنایی از جمله بخشی را برای جوانان افتتاح خواهد کرد، تعداد کارمندان را افزایش خواهد داد و کمک‌های بیشتر حرفه‌ای به جوانان ارائه خواهد کرد. این موضوع را دبیرکل اداره امور جنایی در روزنامه داگنز نیهتر نوشته‌است.