قرارداد سویدن با بلغارستان

بعد از ظهر امروز اوسا رینگنر، وزیر مساوات سویدن، با وزیر امور اجتماعی بلغارستان ملاقات می‌کند. هدف این دیدار رسیدن به موافقتنامه میان این دو کشور است. سویدن می‌‌خواهد افراد نیازمندی را که از بلغارستان برای گدایی کردن به سویدن میایند، در محل زندگی شان کمک کند.

سویدن این‌گونه قرارداد را با رومانیا نیز به امضا رسانیده‌است. سویدن تلاش دارد شرایط زندگی رومی‌ها در رومانیا بهتر شود.

اوسا رینگنر امیدوار است به توافقی دست یابد که بودجه آن را اتحادیه اروپا تامین کند.