تظاهرات برای حمایت از پناهجویان در یوتبوری

شام امروز تظاهراتی در حمایت از پناهجویان در یوتبوری برگزار می‌شود. تا اکنون بیشتر از ۲۰ هزار نفر در فیسبوک از این فراخوان استقبال کرده‌اند و اظهار داشته‌اند که در تجمع این تظاهرات می‌پیوندند.

این تظاهرات زیر نام "پناهجویان به یوتبوری خوش میاید" Refugees Welcom Göteborg برگزار می‌شود. علاوه بر اشتراک سه آوازخوان، نام ۱۳ سخنران در برنامه تظاهرات شام امروز در یوتبوری دیده می‌شود. مونا سالین از حزب سوسیال دموکرات و گوستف فریدولین از حزب محیط زیست نیز سخنرانی خواهند کرد.

به یادبود از تمام پناهجویانی که در راه رسیدن به اروپا جان‌های خود را از دست داده‌اند، شمع‌هایی برافروخته خواهد‌شد.