افزایش به کارگیری تهدید و خشونت

اداره کل امورمهاجرت، مقررات امنیتی و حفاظتی خود را مورد تجدیدنظر قرارمی دهد. دلیل این امر، بروزحوادثی مانند تلاش برای خودکشی، خودزنی، اختلالات روانی، تهدید و اعمال خشونت در سال های اخیر عنوان شده است.

فرناندو الوارز، رئیس بخش امورکارفرمایی در اداره مهاجرت به پناهجویانی اشاره می کند که دچاریاس و ناامیدی می شوند و تهدید به خودکشی می کنند و می گوید که چنین حوادثی افزایش یافته است.   

اداره مهاجرت، انتظار طولانی برای رسیدگی به پرونده پناهجویان و زندگی در کمپ های شلوغ و پرجمعیت را نیز از دلایل چنین رفتارهایی ازسوی پناهجویان می داند.