تشدید مجازات برای جرایم ناموسی


حزب دموکرات مسیحی خواستار ایجاد تغییراتی در قوانین و شناسایی جرایم ناموسی به عنوان جرمی مشخص در قوانین کیفری کشور شده است.

این را رهبر این حزب، اببا بوش تور در مقاله ای در شماره امروز روزنامه داگنس نی هیتر نوشته است. او، هدف از بررسی جداگانه ی جرایم اخلاقی در قوانین کیفری را تاکیدی برجدی بودن این نوع جرایم و به دست دادن تصویر بهتری از این مشکل برای انجام اقدامات لازم درمورد آن دانسته است. حزب دموکرات مسیحی همچنین پیشنهادکرده است که برای جرایم جدی ناموسی، مجازات های شدیدتری تعیین شود و مساعدت های دولتی به مراکز کمک های فوری به قربانیان این گونه جرایم نیز افزایش یابد. درمورد این پیشنهاد، در کنگره حزب در ماه اکتبر تصمیم گیری خواهدشد.

هرسال حدود ۳۰۰ شکایت درزمینه  جرایم اخلاقی به پلیس داده می شود.