تغییر سیاست حزب لیبرال مردم در قبال کمون ها

حزب لیبرال مردم تغییر عقیده داده و با دولت برای مجبور کردن تمام کمون های کشور به پذیرش پناهجو، موافقت کرده است. به این ترتیب پیشنهاد دولت از اکثریت لازم در پارلمان برخوردار شده و به تصویب خواهد رسید.

یان بیورک لوند رهبر حزب لیبرال مردم گفته است همچنان که ما می خواهیم تمام کشورها ی اتحادیه ی اروپا مسئولیت مشترکی برای پذیرش پناهجویان به عهده بگیرند، مناسب است که کمون ها ی سوئد نیز این مسئولیت را را بپذیرند. او تاکید کرده است که درست نیست که تعدادی از کمون ها خود را جدا کرده و از قبول پناهجویان خودداری کنند. دولت در اول ماه ژوئن پیشنهاد کرد که تمام کمون ها ازاول ماه ژوئیه سال آینده موظف شوند که با توجه به از جمله امکانات مالی، جمعیت و بازار کار خود ، تعدادی از پناهجویانی را که اجازه ی اقامت دریافت کرده اند بپذیرند.