مواد خام برای تولید محصولات ارگانیک کافی نیست

صنعت تولید موادغذایی سوئد با مشکل پاسخگویی به مردمی روبرو شده است که خواستار مصرف مواد غذایی ارگانیک هستند. به پرسش نامه هایی که سازمان شرکت های تولیدکننده موادغذایی سوئد دراین مورد برای ۱۴۰ شرکت عضو خود ارسال کرده، ۷۰ شرکت پاسخ داده اند.

ازاین شرکت ها، ۷۵ درصد بر کمبود مواد خام ارگانیک به میزانی بسیار بیشتر از سال گذشته، تاکیدکرده اند.
کارل اکردال، مسئول امورمالی سازمان شرکت های تولیدکننده موادغذایی سوئد نیز بر کمبود مواد اولیه ارگانیک نزد کشاورزان تاکیدمی کند و این که به این دلیل، شرکت های تولیدکننده موادغذایی با دشواری های زیادی برای پاسخگویی به درخواست های مصرف کنندگان روبروخواهندشد.