افزایش بیکاری درمیان متولدین خارج از سوئد

آماری که اداره کاریابی از میزان بیکاری در کشور منتشرکرده، نشان می دهد که در ماه اوت، سطح بیکاری کمی از همین دوره در سال گذشته پایین تر بود. اما همزمان، این آمار نشان دهنده تفاوت زیاد میان متولدین داخل و خارج سوئد در بازارکاراست.

از میزان بیکاری درمیان متولدین داخل کم شده و درعوض درمیان متولدین خارج، اضافه شده است. درماه اوت، میزان بیکاری متولدین خارج ۲۱ درصد بود که یک درصد بیش از ماه اوت سال گذشته است. یکی از دلایل این افزایش، ورود بیشتر پناهجو به کشور دانسته شده است. به گفته Mats Wadman  در اداره کاریابی، برای آن دسته از متولدین خارج که دارای تحصیلات بالا هستند، امکان ورود به بازارکار بیشتراست. او می گوید به آنها که از تحصیلات و مهارت های حرفه ای برخوردارنیستند، باید برای یافتن امکان رقابت در به دست آوردن کار، کمک شود.