اعتراض به دانمارک برای رعایت نکردن مقررات دوبلین

پناهجویان می توانند دانمارک را ترک کنند بدون این که مشخصات آن ها ثبت شود. استفان لوون، نخست وزیر سوئد به این امراعتراض کرده است.

او در گفتگوئی با روزنامه ی داگنس نی هتر، فرستادن پناهجویان با قطار از دانمارک به سوئد را نادرست خوانده است.استفان لوون گفته است که براساس مقررات دوبلین، اولین کشور اتحادیه اروپا که پناهجویان به آن واردمی شوند باید مشخصاتشان ثبت شود.
او تاکید کرده است که رعایت نکردن این مقررات، باعث ایجاد مشکلات بیشتری خواهدشد. گروهی از پناهجویان امروز از بندر Rødby و نیز Padborg در دانمارک اجازه یافتند که آزادانه به سوئد بیایند. تلویزیون دانمارک نیز اعلام کرد که تنها نشان دادن کارت شناسی برای وارد شدن به سوئد کافی ست.

روز چهارشنبه برخی از پناهجویان حاضر نشدند که از آلمان به Rödby وارد شوند و از قطاری که آنها را به این شهر آورده بود، پیاده نشدند. خواسته آنها این بود که به سوئد بیایند. مقامات دانمارکی اظهارات متفاوتی درمورد چگونگی رفتار با پناهجویانی که در روزهای اخیر از آلمان با قطار به آن کشور واردشده اند، بیان کرده اند.
تصمیم درمورد اجازه خروج پناهجویان از دانمارک بدون ثبت شدن در آن کشور نه از طرف مقامات سیاسی بلکه توسط پلیس آن کشورگرفته شده، اما نخست وزیر دانمارک  Lars Løkke Rasmussen  این اقدام پلیس و برخورد با موج جدید پناهندگان را مورد تحسین قرارداده و گفته است که از این تصمیم و جلوگیری نکردن از ادامه سفر پناهجویان به دلیل ثبت نشدن، پشتیبانی می کند.  
استفان لوون در گفتگوی خود با روزنامه داگنس نی هیتر تاکیدکرده است که تاکنون هیچ گونه تماسی با نخست وزیر دانمارک دراین مورد نداشته و تصمیمی نیز برای تماس با او ندارد.