تهدید نظامی روسیه درصورت عضویت سوئد در ناتو

عضویت سوئد در سازمان نظامی ناتو می‌تواند پی آمدهایی جدی برای این کشور و اقداماتی علیه آن ازسوی روسیه به همراه داشته باشد.

خبرگزاری روسی اسپوتنیک که نزدیک به دولت آن کشور معرفی می‌شود، این خبر را به نقل از وزارت امورخارجه روسیه، منتشرکرده است.
به نوشته روزنامه سونسکا داگ بلادت، سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه، ماریا ساخاروُفا نیز به این خبرگزاری گفته‌است که شماری از سیاستمداران سوئد درحال گفتگو با نمایندگان سازمان ناتو هستند تا بتوانند برای مخالفت با عضویت سوئد درناتو، بر آنها تاثیر بگذارند.